Комисии

1. Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция

2. Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет

3. Постоянна комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм

4. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите

5. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедание

6. Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда