Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Проект

 Реализация

„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Горна Малина”

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Сключен договор с Дф „Земеделие” на 04.04.2013 год. Залесяването е извършено. Към момента е изпълнено попълването през първата година и са извършени три отглеждания. Предстои да бъдат извършени следващите попълвания и отглеждания за предвидените по проект години на изпълнение.