Обявление за издадена заповед на кмета на община Горна Малина изх.№ 94.Н-83(2) от 11.03.2019 г. за изработването на ПУП-ИПРЗ

Приложения