Дневен ред на заседание на общински съвет и заседания на постоянни комисии

На основание чл.23, ал.4, т.1  и  чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М 

заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.07.2019 г. (сряда) от 09.00 часа в зала № 9 в сградата на общинската администрация при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Доклад на комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция.

докл. Председател на комисията

 1. Доклад на комисията по финанси, данъчна политика и бюджет.

докл.Председател на комисията

 1. Доклад на комисията по образование, култура и вероизповедание

докл. Председател на комисията

 1. Доклад на комисията по нормативна уредба, законност предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите

докл. Председател на комисията

 1. Други. 

инж.Емил Найденов 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОРНА МАЛИНА

изготвил :

Верка Илиева –гл. спец.ЦУИГ,архив и ОбС


На основание чл.41 и чл.52, ал.2, т.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Ви уведомявам за предстоящите заседания на постоянните комисии и Общински съвет Горна Малина, както следва:

 1. заседание на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, което ще се проведе на 29.07.2019 г. (понеделник) от 09,00  часа   в  зала   № 9  на Общински съвет Горна Малина.
 2. заседание на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет, което ще се проведе на 29.07.2019 г. (понеделник) от 09,15 часа в зала  № 9 на Общински съвет Горна Малина.
 3. заседание на постоянната комисията по образование, култура и вероизповедание, което ще се проведе на 29.07.2019 г. (понеделник) от 09.30 часа в зала № 9 на Общински съвет Горна Малина.
 4. заседание на постоянната комисията по нормативна уредба, законност предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите, което ще се проведе на 29.07.2019 г. (понеделник)  от  9,45 часа   в  зала № 9 на Общински съвет Горна Малина
 5. заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.07.2019 г. (сряда) от 09.00 часа в зала № 9 в сградата на общинската администрация при следния дневен ред :
 • Доклад на комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция.
 • Доклад на комисията по финанси, данъчна политика и бюджет.
 • Доклад на комисията по образование, култура и вероизповедание
 • Доклад на комисията по нормативна уредба, законност предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите
 • Други.

инж.Емил Найденов

председател на ОбС Горна Малина 

изготвил : Верка Илиева –гл.спец.ЦУИГ,архив и ОбС