Покана за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни, Община Горна Малина чрез настоящото публикуване кани всички граждани на обществено обсъждане на проект за Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Горна Малина, което ще се състои на 23.07.2019 г. от 10:00 часа в зала № 9,  II етаж на общинска администрация Горна Малина.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: gmalina@abv.bg или  в  „Център за информация и услуги на гражданите, в сградата на община Горна Малина, ет. 1, адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1.

 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

           Причини, които налагат приемането

Проектът за новата наредба е разработен на основание чл. 23 от Закона за пътищата и  Решение № 811/24.10.2018 г. на Административен съд София област, което отменя разпоредбите на чл. 1, Глава втора „Собственост и ползване на пътищата”, Глава трета „ Специално ползване на пътищата”, чл. 39, т. 5, чл.40, чл. 41, ал. 1 и Глава шеста „Административно-наказателни разпоредби” от Наредбата за управление на общинските пътища в община Горна Малина.

Новата  Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Горна Малина ще бъде основен подзаконов нормативен акт, с който се регламентират условията и редът за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа.

Действащата Наредба за управление на общинските пътища на територията на   община Горна Малина е приета с Решение № 40 от 09.04.2008 г. от Общински съвет – Горна Малина,  по Протокол № 3.  От приемането ѝ до настоящия момент тази наредба, касаеща управлението и стопанисването на пътищата, не е изменяна.

Промени са необходими поради измененията на Закона за пътищата, Правилника за прилагане на Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата и издаване на  Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.1012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Общинската наредба трябва да отговаря на всички законови изисквания. С цел правилното прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове следва да кореспондират с тях по правилен и неподлежащ на противоречиво тълкуване начин. С приемането на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията  на Община Горна Малина, изградената пътна мрежа на територията на Община Горна Малина, ще се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.           

            Основните цели

Основната цел е да се разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за общината.

.           Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.

Прилагането на новата наредба не изисква допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

            Очаквани резултати по прилагането включително и финансови, ако има такива.

С приемането на настоящия проект на наредбата ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения свързани с управлението, ползването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища на територията на Община Горна Малина. Предвиждат се по-високи резултати и контрол при уреждането на правоотношенията, свързани с общинската пътна мрежа, както и наличие на ясни правила при управлението на общинските пътища.

            Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за нова наредба е подзаконов нормативен акт и е разработен в съответствие с българското и европейското законодателство, в това число и с Европейската харта за местно самоуправление.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА