Преустановява се временно приемното време с граждани при кмета и администрацията

Приложения