Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 година на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина  за 2021 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.37 ал.2 от Наредбата на Общински съвет – Горна Малина  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Горна Малина

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2021 година на Община Горна Малина ще се състои на 01 февруари 2021 година

С.Горна Малина – 10.30 – 11.30 часа –  Етаж 2 ,  зала 9  в сградата на Община Горна Малина

Материалите по проекта за бюджет за 2021 година ще бъдат на разположение в стая 18 ет 2  на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Горна Малина  на 25 януари  2021 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2021 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Горна Малина и на e-mail: gmalina@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.

Инж.Ангел Жиланов

Кмет на община Горна Малина

Дата: 22.01.2021 г.

Проекто бюджет 2021 – изтегли
Поименен списък 2020 – изтегли
Индикативен разчет 2020 – изтегли