Със заповед № 217/15.06.2020 г., инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина, въвежда противоепидемични мерки в общината за периода от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 217/15.06.2020 год.

 На основание чл. 63, ал. 4, ал. 11 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 год. за удължаване срока на обявената с Решение №$ 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 год. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор,

Н А Р Е Ж Д А М:

            Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина, считано от 15.06.2020 год. до 30.06.2020 год.:

  1. Всички работодатели на територията на общината да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

            а/ дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1;

            б/ недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести /повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус/;

            в/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото Приложение 2, осигуряване на сапун, вода и дезинфектанти;

            г/ създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата от най-малко 1,5 м.;

            д/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала, в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място /защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др./;

            е/ организиране на дистанционна форма на работа за служителите си /надомна работа или работа от разстояние/, при възможност и в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

  1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
  2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 и т. 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

            а/ организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

            б/ осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в/ създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция;

г/ поставят на видно място информационни табели или предоставят информация по друг начин на потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

  1. Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведения са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т. ч. кърпа, шал, шлем и др./, които се използват съгласно препоръките в Приложение 3.
  2. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т. ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички закрити обществени места и на откритите обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция е силно препоръчително.
  3. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места /в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки/.
  4. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата. Институциите от системата на предучилищното и училищно образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищно образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г. и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование при стриктно спазване на противоепидемичните мерки;

в) да се спазват противоепидемичните мерки и указания за работа в ДГ „Вяра, Надежда, Любов” с. Горна Малина.

  1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.
  2. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет.
  3. Културно-развлекателни мероприятия /театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и др./ могат да се организират и провеждат при заетост на местата да 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т. ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др./.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Цветанка Иванова – зам. кмет на община Горна Малина.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички жители и гости на община Горна Малина.

Да се връчи на всички членове на Общинския кризисен щаб, на Началника на РУ на МВР – гр. Елин Пелин, кметовете и кметските наместници по населените места на община Горна Малина, длъжностни лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение.

  

инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ:/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Приложения