Заповед № 102/19.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно въвеждане на ограничителни мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д

№ 102/ 19.03.2020 година

Горна Малина

                    На основание Заповед РД-01-130/17.03.2020 година и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVD-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:

                   Въвеждам следните ограничителни мерки  на територията на община Горна Малина:

 1. Забранявам посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. Да спазват разстояние един от друг, не по-малко от 2 м.
 2. Препоръчва се движението на хора да става главно във връзка със закупуване на продукти от хранителни магазини, лекарства, горива и банково обслужване. При движение и общуване да се спазват инструкциите за безопасност и разстояние от два (2) м един от друг.
 3. Собствениците и управителите на обекти, съгласно препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на министъра на здравеопазването, продължават да развиват дейност като хранителни магазини, аптеки, бензиностанции, газостанции, банки и застрахователни дружества, пощи, следва да въведат и приложат специална организация и достъп на гражданите до обектите, при което не се допуска струпване на хора в обекта и пред него. Клиентите трябва да са на разстояние 2 метра един от друг.
 4. Преустановяват се посещенията във всички детски и спортни площадки на територията на община Горна Малина, стадиони, игрища, в площадки с всякакъв вид спортни и детски съоръжения.
 5. Затварят се за външни посетители всички културни , институции, читалища и сгради, в които се провеждат културни мероприятия, репетиции и други занимания.
 6. Забранява се провеждането на тържествени сватбени ритуали. Допуска се сключване на граждански брак само с присъствие на свидетелите.
 7. Преустановява се дейността на всички открити пазари в населените места на община Горна Малина.
 8. Всички превозвачи да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства минимум 4 (четири) пъти в денонощие.
 9. От 19.03.2020 г. до второ нареждане се въвежда вечерен час – 18:00 часа за непълнолетни лица на община Горна Малина.
 10. От 19.03. 2020 г. до второ нареждане се въвежда вечерен час на територията на община Горна Малина – жителите и гостите на населените места на общината не могат да напускат имотите си (или местата, в които са настанени гостите на общината) в часовете между 20:00 часа вечерта и 06:00 часа сутринта. Изключение са работещите на смени и нуждаещите се от спешна медицинска помощ.
 11. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на общината и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайска народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило,че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.
 12. Общо практикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.
 13. Български граждани без общо практикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.
 14. Всички близки контактни на потвърден случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.
 15. Всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.
 16. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.
 17. Заповедта да се доведе до знанието на всички жители на общината за сведение и изпълнение.
 18. Органите на РУ на МВР – гр. Елин Пелин да предприемат необходимите законови мерки за преустановяване на нарушения и търсене на отговорност на нарушителите.

       Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина.

          Настоящата заповед да се връчи на всички членове на Общинския кризисен щаб, на Началника на РУ на МВР- гр. Елин Пелин, кметовете и кметските наместници по населени места на община Горна Малина, общопрактикуващите лекари, длъжностни лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение.

 

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА