Свободна работна позиция в община Горна Малина

Община Горна Малина, търси да назначи служител на длъжността  старши експерт „общинска собственост, земеделие и гори“ в дирекция „Административно-правна, информационна и техническо обслужване“, при следните условия:

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– образование – висше, степен – бакалавър;
– минимален професионален опит – 2 години;
-вид на правоотношението – трудово.

  1. Допълнителни квалификации и умения:

Кандидатът да познава и прилага нормативни актове по селско стопанство и горите, Закона за общинската собственост;  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Закона за местното самоуправление и местната администрация и свързаните с тях законови и подзаконови актове;  добри компютърни умения.

  1. Необходими  документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

Заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

  1. Заявлението и документите следва да бъдат представени в община Горна Малина, деловодство, работно време: 08.00 часа – 17.00 часа.

Телефон за контакт: 07157 2320, GSM 0885 999 841 „Човешки ресурси”

  1. Срок за подаване на заявленията– кандидатите следва да представят документи в срок до 31.03.2020 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА:
/инж.Ангел Жиланов/