Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година на община  Горна Малина

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2020 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси

Публичното обсъждане ще се проведе на 22 януари /сряда/ от 10.30 часа, зала 9 в сградата на Община Горна Малина.

Материалите по проекта за бюджет за 2020 година ще бъдат на разположение в стая 18 на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Горна Малина на 15 януари  2020 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2020 година могат да се представят в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Горна Малина, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Проект на бюджет 2020 г.

Инж.Ангел Жиланов

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

дата: 15.01.2020 г.