Покана за обществено обсъждане

Относно:  Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2020 – 2029 г., на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Горна Малина

К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

на 10.12.2019 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

на обществено обсъждане на:

Проект предложение : Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2020 – 2029 г.,

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Горна Малина, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: GMalina@abv.bg или в деловодството на Община Горна Малина на адрес:  с.Горна Малина, пл.”Родолюбие” № 1

25.11.2019 г.

К М Е Т:  инж. Ангел Димитров Жиланов

Приложение: