„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”

Прочети повече

Полезна информация от Държавна агенция за закрила на детето

 За да подкрепим децата и да им предоставим пространство за споделяне, предлагаме на вниманието Ви алтернативни канали за помощ и напътствия: чрез съвети, консултации и психологическа подкрепа от консултантите на

Прочети повече

Важна информация от ДБТ ИХТИМАН

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, имате възможност: Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ

Прочети повече