Решение № 28 по протокол № 3 от 27.03.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №3 от 27.03.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
по първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение №39.01-2/3/18/2019 г. от инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 28

 

  1. 1.      Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 12 000 лв. с ДДС за 118/300 кв.м. от УПИ XI-магазин за хляб, кв. 5, находящ се в с. Горна Малина, одобрен със заповед №АБ-137/04.06.1985 г. на Окръжен народен съвет-София,актуван с Акт за общинска собственост № 108 от 10.02.2000 г.,за частна общинска собственост  вписан в книгите за вписване  на 19.12.2018 г., том. ХII при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.
  2. 2.      Упълномощава кмета на Обшщина Горна Малина да извърши процедура по продажба без търг или конкурс на съсобственика на УПИ XI-магазин за хляб-ПК „Димитър Йончев“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.04.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини