Решение № 27 по протокол № 2 от 22.02.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №2 от 22.02.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По втора точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №61.00-14/19.02.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка чл.88 от ЗДБРБ, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №27

 

  1. 1.      Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за  капиталови разходи за 2019 г. по чл.50 от Закона за държавният бюджет за 2019 г. от обект „Рехабилитация на улична мрежа в населените места на общината „в целеви трансфер за финансиране на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа по населените места на общината в размер на 260 000,00 лв.
  2. 2.      Упълномощава кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за трансформиране на исканата сума.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини