Решение № 26 по протокол № 2 от 22.02.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №2 от 22.02.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По втора точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №61.00-13/19.02.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл.44 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ; чл.124 от ЗПФ и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №26

 

Общински съвет приема актуализация и вътрешни компенсирани промени по бюджета на капиталовите разходи:

  1. В § 5100 – собствени средства

1.1   Обект “Корекция на речни корита р.Макоцевска и р.Азмъка ”

Било 31 100 лв – става – 26 780   лв – разлика /-/ 4 320 лв

  1. В § 5200 – собствени средства

1.2   Обект „Доставка и оборудване – печка и фурна ДСП Негушево”

Било – 8 500  лв – става – 8 740  лв – разлика /+/ 240 лв

1.3   Обект „Доставка на машина за ел.заваряване на В и К тръби”

Било – 0  лв – става – 4 080  лв – разлика /+/ 4 080 лв

  1. В § 5200 –  целеви средства

1.4   Обект „Компютри за общинска администрация ”

Било – 6 000 лв – става –  5 887  лв – разлика /-/  113 лв

1.5   Обект „Детски площадки – доизграждане и оборудване”

Било – 50 000   лв – става 50 113 лв – разлика /+/  113 лв

 След актуализацията  общата част на капиталовите разходи за 2018 г е както следва:

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини