Решение № 24 по протокол № 2 от 22.02.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №2 от 22.02.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По първа точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №61.00-11/2019 г. инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , 2-ма негласуват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 24

 

1.Определя за общо ползване пасища, мери и ливади-общинска собственост съгласно приложен списък-Приложение №1

2. Определя за индивидуално ползване пасища, мери и ливади-общинска собственост съгласно приложен списък-Приложение №2

3.Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши всички действия предвидени в чл.37и и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

4.Допуска предварително изпълнение на взетите решения.

Списъкът на имотите за общо и индивидуално ползване с категории да се обяви в Община Горна Малина и кметствата и да се публикува на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2019 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не гласува

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не гласува

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини