Решение № 23 по протокол № 2 от 22.02.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №2 от 22.02.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По първа точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 94.И-3/1//2019 г. инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 23

 

     1.    Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години  имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Долна Малина,представляващ: Помещение с площ от 90,00 м², находящо се в масивна сграда на един етаж със застроена площ от 500,00 м² в УПИ І - ресторант, парк и младежки клуб, кв. 30, актуван с Акт за общинска собственост № 49 / 08.02.1999 г., вписан в книгите за вписване от 24.10.2008 г., том. ХII, № 124 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

         Определя начална наемна цена на месец в размер на 140 лв. (сто и четиридесет  лева).

Цената е формирана по следната формула: 90.00 кв. м площ х 1 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 90.00 лв. х 1.3 коефициент за площ (на обектите от 41 до 100 кв. м) х 20 % ДДС = 140  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

X

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини