Решение № 21 по протокол № 2 от 22.02.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №2 от 22.02.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По първа точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение № Предложение 94.М-68/3/18/2019 г. от инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  вр. чл.8, ал.1 и ал.9, т.4 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 3-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 21

 

  1. 1.      Дава съгласие община Горна Малина да придобие безвъзмездно чрез дарение в собственост недвижим имот с площ от 77.00 кв.м., представляващчаст от  УПИ V-55, кв. 42 по плана на с. Априлово, община Горна Малина, собственост на Маргарита Васкова Симеонова, Татяна  Васкова Ангелова и Росен Ганчев Цветанов, за който е предвидено отреждане за задънена улица с о.т 16а – о.т. 16б (проектна), при съседи на имота: УПИ V-55 (проектен), УПИ XIV-55 (проектен), УПИ IV-54 и улицао.т 16 - о.т.17, кв. 42 по регулационния и застроителен план на с. Априлово, община Горна Малина;
  2. 2.      Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши необходимите последващи действия;
  3. 3.      Определя срок за изпълнение до 30.07.2019 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини