Решение № 20 по протокол № 2 от 22.02.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол №2 от 22.02.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По първа точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №94.Л-56/2/18/2019 г. инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 3-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 20

 

  1. 1.      Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия регулационен и кадастрален  план на с. Долна Малина, като се увеличи широчината на улица о.т. 101 - о.т 92 и улица о.т. 91 - о.т 92 в обхвата на УПИ X-264, УПИ IX-264 и УПИ VIII-263 по съществуващата имотна граница на ПИ № 263 и ПИ № 264, кв. 31, с. Долна Малина, община Горна Малина;
  2. 2.      Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен по реда на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове по устройство на територията и при осигуряване достъп от улица до всички урегулирани поземлени имоти;
  3. 3.    Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде одобрен, само при съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини