Решение № 15 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
            По четвърта точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение.№ 61.00-67/2//25.01.2019 г. от инж.Ангел Жиланов-кмета на община Горна Малина , становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и  във връзка с чл. 36в, ал. 3 от същия Правилники 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,2-ма отсъстващи, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №15

 

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина приема Правилник за устройството, организацията и вътрешния ред на Център за социална  рехабилитация и интеграция Горна Малина.
  2. 2.      Общински съвет Горна Малина определя Център за социална рехабилитация като второстепенен разпоредител с бюджетни средства за 2019 г.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини