Решение № 13 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-2/16.01.2019г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №13

 

1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2019 година /приложение № 1/ , както следва:

1.1. По приходите в размер на 9 148 544  лв., в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 434 732  лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

 3 256 038  лв.

1.1.1.2. Чужди средства на разпореждане в размер на – 0 лв;

1.1.1.3. Временен безлихвен заем – 0  лв;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 178 694  лв. /приложение № 2/ ;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 713 812  лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 400 800 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 913 450  лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 171 800  лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 612 400  лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на

 119 000 лв.

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 440 400 лв

1.1.2.5.  Предоставени трансфери в размер на 267 679 лв. от ПУДОС

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  /-/ 100 000  лв. между сметки на общината

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на  2 187 759   лв. – възстановени средства от отчисления от РИОСВ за съфинансиране на проект по ОП”Околна среда”

1.1.2.8. Погасяване на краткосрочен заем / овърдрафт - /-/ 200 000 лв.;

1.1.2.8. Преходен остатък от 2018 година в размер на 72 324  лв./Приложение 2/

1.2. По разходитев размер на 9 148 544 лв., разпределени по функции и дейности, както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 434 732 лв. ;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

269 414   лв. /приложение № 1/;

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 444 398  лв. , в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0  лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

  1. 2.      Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 11 518 985 лв, в т.ч преходни обекти от 2018 г за 397 016 лв ,съгласно Приложение №3

2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , в размер на 482 046 лв, в т.ч. 41 646 лв преходен остатък от 2018 г.

2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи , в размер на 183 983   лв , в т.ч преходни 87 673 лв;

2.3. Приема разчет за капиталови разходи ,финансирани с приходи от ПУДОС , в размер на 267 697  лв., преходен;

  1. 3.      Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз в размер на 10 603 084 лв. , съгласно Приложение № 4

4. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г.,без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

4.1.Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2019 г., за делегирани от държавата дейности / Приложение 5/

4.2. Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2019 г., за местни дейности / Приложение 6/

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     5.1. Членски внос в размер на 5 020 лв. /внесено е отделно предложение/;

     5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет , в размер на 18 000 лв.;

     5.3. Субсидии за:

5.3.1. Читалища – 60 420  лв за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност , съгласно Приложение № 7;

            5.3.2.  Спортни клубове –  80 000 лв., Приложение № 8

     5.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето  и отчитането  на целевите средства по т.5.3.1 и т.5.3.2;

6. Приема следните лимити на разходи:

     6.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

     6.2. Разходи за представителни цели  на кмета на общината 2% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 5 144 лв;

     6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет  1% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 2 572 лв.

     6.4.Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер – 6 240 лв. , съгласно Приложение № 9.

     6.5. Разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на общината и председателя на ОбС, както следва:

Длъжности

по чл.8 , ал. 4 – в страната

 

по чл.3 , ал.2 – в чужбина

- Председател на общински съвет

750

1 500

- Кмет на общината

2 000

4 000

 

 

7. Определя максимален размер на дълга , както следва :

7.1. Максимален размер по плащанията на общинския дълг към края на 2019 г да не надвишава 15 на сто или 288 659 лв, а общински гаранции – 5 на сто  или 96 220 лв от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години;

7.2. Намерения за непоемане на нов дълг през 2019 година.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2019 г в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 570 718 лв.

 

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 1 902 392 лв.

 

10. Определя размера на  просрочени вземания, който се предвижда да бъдат събирани през 2019 година в размер на 51 906 лв от наем земи и имущество;

 

11. Определя размера на  просрочени задължения, който се предвижда да бъдат разплатени през 2019 година в размер на 349 821 лв , /Приложение №11/;

 

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

  

 12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

    12.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

    12.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;

13. Възлага на кмета:

    13.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

    13.2. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;

    13.3. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

    13.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

    13.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерството на финансите;

14. Упълномощава кмета :

    14.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

    14.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2019 г или до приключване на проекта.;

   14.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

   14.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.

   14.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , кметът на общината внася предложение за  предоставянето им по решение на общинския съвет.

   14.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за развитие;

   14.7. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

   14.8. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери , както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

15. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета , Приложение № 12.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини