Решение № 10 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-6/23.01.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл.21, ал.1 , т.5 и чл.26, ал.1 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и във връзка с ПМС №4/10.01.2019 г. за изменение и допълнение на ПМС 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват, 1-негласува, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №10

 

Общински съвет Горна Малина гласува размери на основни месечни заплати на кметa на общината и председателя на ОбС и кметове на кметства,  считано от 01.01.2019 г, както следва:

Кмет на община – основна месечна заплата – 2220 .00 лв.

Председател на ОбС – основна месечна заплата – 1998.00 лв. , представляваща 90% от заплатата на кмета на общината при осем часов работен ден.

Кмет на кметство с население  по постоянен адрес до 350 ж.-40% от заплатата на кмета на общината или 888,00 лв.

Кмет на кметство с население  по постоянен адрес от 351 ж. до 700 ж.-45% от заплатата на кмета на общината или 999,00 лв.

Кмет на кметство с население  по постоянен адрес от 701 ж. до 1050 ж.-50% от заплатата на кмета на общината или 1110,00 лв.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

не гласува

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

 

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини