Решение № 9 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-3/17.01.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл. 22, ал. 2  от Закона за народните читалища и ПМС  № 344/21.12.2018 г. за разчетени натурални и стойностни  показатели, заповед № 07/10.01.2019 г.  на кмета на община Горна Малина и Протокол от 14.01.2019 г. за разпределение на общинската субсидия за дофинансиране на читалищната дейност през 2019 г. и приетия от Министерство на културата  „Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №9

 

Общински съвет Горна Малина утвърждава сумата от 60 420 лева за допълнително финансиране на народните читалища и на сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015” от община Горна Малина над определената държавна субсидия за 2019 г. и бюджетите им, разпределени както следва:

Населено място

Наименование

на културната институция

От Републикански бюджет

Дофинансиране

От Община Горна Малина

Бюджет

2019

стандарт

Брой щат

общо

1. Априлово

„Светлина  1927”

9490

1,5

14235

4090

18 325

2. Байлово

„Елин Пелин – 1922”

9490

2,5

23725

5990

29 715

3. Белопопци

„Съзнание – 1925”

9490

1,5

14235

5690

19 625

4. Гайтанево

„Паисий Хилендарски 1927”

9490

0,5

4745

2440

7 185

5. Горна Малина

„Васил Левски – 1929”

9490

3

28470

5100

33 570

6. Горно Камарци

„Христо Ботев – 2010”

9490

0,5

4745

1020

5 765

7. Долна  Малина

„Васил Левски – 1943”

9490

0,5

4745

5600

10 345

8. Долно Камарци

„Христо Ботев  1919”

9490

1,5

14235

5550

19 785

9. Макоцево

„Просвета  1918”

9490

0,5

4745

1550

6 445

10.Негушево

„Възраждане –  1922”

9490

     0,5 0,5

4745

1650

6 545

11.Осоица

„Никола К.Савов  – 1922”

9490

1,0

9490

1700

11 190

12.Саранци

„Пробуда – 1903”

9490

0,5

4745

1210

5 955

13.Стъргел

„Христо Г. Данов – 1922”

9490

0,5

4745

1030

5775

14.Чеканчево

„Отец Паисий – 1919”

9490

0,5

4745

3300

8 045

15. Горна Малина

Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”

 

0

0

14500

14 500

ОБЩО:

 

 

15

142350

60 420

  202 770

                                                                                                                                                                         

Словом: Двеста и две хиляди седемстотин и седемдесет лева

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини