Решение № 8 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 

След направеното предложение 61.00-83/1//19.11.2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 8

 

1. Общински съвет Горна Малина одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отсътпено право на строеж в размер на 14820,00 лв. с  ДДС  за УПИ Х-общ.,  в кв.40 с площ от 580 кв.м. по регулационният план на с.Белопопци, одобрен със Заповед №АБ-470 от 30.12.1982 г. та Окръжен народен съвет-София, актуван с АОС  №500 от 26.06.2001 г. за частна общинска собственост.

            2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба без търг или конкурс на съсобственика на УПИ Х-Ваня Трайкова Колева.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

 

Връща

Новини