Решение № 7 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина

 

След направеното предложение №61.00-22/13//23.01.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 7

 

Да се изключат от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. на община Горна Малина, намиращите се в раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2018 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост” към Приложение № 4 „Описание за /на имоти общинска собственост – земеделска обработваема земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2019 г./чл. 9, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост по §24-06 от ЕБК /” в частта за с. Горна Малина имоти:

-          Поземлен имот с № 040001, с площ 18,001 дка, с начин на трайно ползване: нива, местност „Умен дол”, с Акт за общинска собственост № 173/10.08.2000 г.

-          Поземлен имот с № 040002, с площ 7,800 дка, с начин на трайно ползване: нива, местност „Умен дол”, с Акт за общинска собственост № 251/10.01.2001 г.

 

          МОТИВИ: С Решение № 150 по Протокол № 11/21.12.2017 г. на Общински съвет – Горна Малина за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за обект: „Площадка за предварително третиране на смесено събирани битови отпадъци и компостиране на разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци и рециклиране” е променено предназначението на горепосочените имоти, като те вече попадат в устройствена зона: Терен със самостоятелен устройствен режим – Депо за битови отпадъци (сметище), което изключва ползването им като ниви за производство на селскостопанска продукция.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини