Решение № 5 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина

 

След направеното предложение 94.И-130/1//23.01.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 5

 

  1. 1.        Да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 години част от имот – публична общинска собственост, съставяващ лекарски кабинет с площ от 25 кв.м, находящи се в сградата на „Здравна служба”, представляваща масивна двуетажна сграда с площ от 170 кв. м, с Горна Малина, с Акт за общинска собственост № 32/08.10.1998 г.
  2. 2.        Определя минимална месечна наемна цена в размер на 27,00 лв (двадесет и седем) лева с ДДС. Цената е формирана по следната формула: 25.00 кв.м площ х 0,60 лв./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м) х 1.5 коефициент за площ (на обектите с площ от 21 до 40 кв. м)х 20 % ДДС = 27.00  лв./месец/.
  3. 3.        Допълнителен задължителен критерий е кандидатът да е регистриран като Амбулатория за първична медицинска помощ /общопрактикуващ лекар/. Липсата на това качество  е абсолютно основание за декласиране на участника.
  4. 4.        На първо място ще бъде класиран участникът предложил най – висока наемна цена.
  5. 5.        Възлага на кмета на община Горна Малина да проведе конкурсна процедура и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини