Решение № 4 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 39.00-12/2//22.01.2019 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във вр. с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и заявление с вх. № 39.00-12 / 22.11.2018 г. от ЗКПУ „Съгласие”  и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и предвид Заповед №ВР-1 ОТ 02.01.2019 г. на Областен управител на Софийска област с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , 2-ма негласуват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 4

  1. 1.      Отменя Решение №144 по протокол №9/14.12.2018 г. на ОбС Горна Малина .
  2. 2.      Дава съгласие за предоставяне на ПИ № 009001, с площ от 70,316 дка., м. „Сивляка”, с начин на трайно ползване „нива” за който е съставен акт за общинска собственост № 1719/26.03.2013г., ПИ № 012001, с площ от 72,047 дка., м. „Къра”, с начин на трайно ползване „нива” за който е съставен акт за общинска собственост № 1720/26.03.2013г.,  ПИ № 012038, с площ от 35,997 дка., м. „Къра”, с начин на трайно ползване „нива” за който е съставен акт за общинска собственост № 1721/26.03.2013г.,   в землището на село Гайтанево, община Горна Малина за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г., на цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището на село Гайтанево,община Горна Малина, а именно 17 лв. за декар за декар на ползвателя ЗКПУ „Съгласие”.
  3. 3.      Упълномощава кмета на общината  да извърши всички последващи действия по предоставяне на горепосочените имоти от заявителя.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

не гласува

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не гласува

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:........................./подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини