Решение № 3 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 

 

След направеното предложение 24.00-83/2//25.01.2019 г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и предвид Заповед № ВР- 28 от 15.10.2018 г. на  Областният управител на Софийска област и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

1. Отменя Решение № 113 по  Протокол № 7/12.09.2018 г. на ОБС Горна Малина.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в Раздел А. „От управление на имоти общинска собственост през 2019 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост” към Приложение № 4б „ОПИСАНИЕ за общинските имоти, които общината има намерение да предложи безвъзмездно за управление през 2019 г. / чл. 8, ал. 9, т. 7 от Закона за общинската собственост/” със следния имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Горна Малина: 

Масивна сграда с площ от 130 кв.м., находяща се в  УПИ XI, кв. 19, видно от Акт за общинска собственост № 18 от 20.03.1998 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини