Решение № 2 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина

 

След направеното предложение 61.00-9/25.01.2019 г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 2

 

Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. на община Горна Малина, като в раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2018 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от  Закона за общинската собственост” към Приложение № 4б „Описание на общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 2019 г.” в частта си за с. Горна Малина бъде включено: помещение „Кафе-аперитив” с обща площ от 54 кв.м., находящо се в източната част на едноетажна масивна сграда /Автогора/ със застроена площ от 362 кв.м, разположена в УПИ VI, отреден за „Обществено обслужване”, кв. 37,  видно от Акт за общинска собственост № 1343 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване  от 18.10.2010 г., том. VI, № 114 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини