Решение № 1 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

Препис-извлечение  от
протокол №1 от 31.01.2019 г.
на ОбС Горна Малина

 

След направеното предложение 61.00-8/24.01.2019 г. от Цветанка Иванова –зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват ,1-негласува,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 1

 

Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. на община Горна Малина, като в раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2019 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от  Закона за общинската собственост” към Приложение № 4а „Описание за/на имоти общинска собственост – земеделска земя с начин на трайно ползване, пасища, мери и ливади, които Община Горна Малинаима намерение да отдава под наем през 2019 г. / чл. 9, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост по §24-06 от ЕБК /” в частта си за с. Априлово бъде включен:

поземлен имот с № 000321, с площ от 358, 799 дка, Х категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, с Акт за общинска собственост № 1273 от 28.07.2009 г., вписан в книгите за вписване  от 12.11.2009 г., том. 141, № VII при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не гласува

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 27.02.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини