Решение № 148 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-83/2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 148

 

  1. 1.                  Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост през 2018 г. на община Горна Малина като в раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки” към приложение 5 „Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2018 г.” в частта си за с. Белопопци,  да бъде включен УПИ X – общ. в кв. 40, с площ от 580 кв. м. по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № АБ - 470 от 30.12.1982 год., актуван с АОС № 500 от 26.06.2001 г. , без построената в него сграда.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

 

Връща

Новини