Решение № 147 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-15/1//2018  г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл.9, т.4 и чл.34, ал.1  от Закона за общинската собственост с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 147

 

Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години  помещение за офис, с площ от 18 кв. м, находящо се в западната част на едноетажна масивна сграда/автогара/ със застроена площ от 362 кв.м., разположена в упи I-отреден за „Обществено обслужване”, кв.37 по плана на с.Горна Малина видно от акт  АОС № 1343 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване от 18.10.2010 г., том VI, №114 при Агенцията по вписвания –Служба по вписвания гр.Елин Пелин, при начална месечна цена, от която да започне наддаванетов размер на 46,66 лв. с ДДС/четиредесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/, определена съобразно Тарифа за отдаване под наем на общинска собственост , приета с решение №36 по протокол №3 от 22.11.2011 г. н на ОбС  по следната формула: 18.00 кв. м площ х 1,20 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 21,60 лв. х 1.8 коефициент за площ (на обектите от 0  до 20 кв. м) х 20 % ДДС = 46,66  лв./месец.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини