Решение № 146 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-68/1//2018 г г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 146

 

1.    Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години  имот – частна общинска собственост, представляващ помещение „Банков салон” с площ от 26 кв.м, находящо се на първия етаж в административната сграда на Общината, разположена в УПИ I – отреден за „Обществено обслужване”, кв. 38, видно от Акт за общинска собственост №1340 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване от 18.10.2010 г., том. VI, № 111 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

     Определя наемна цена на месец в размер на 56,16 лв. (деветдесет и три лева и шестдесет стотинки лева).

Цената е формирана по следната формула: 26.00 кв. м площ х 1,20 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 31,20 лв. х 1.5 коефициент за площ (на обектите от 21 до 40 кв. м) х 20 % ДДС = 56,16  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини