Решение № 145 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-70/1//2018  г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малинас 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 145

 

        1. Да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години помещения от 220 кв.м /бивша дискотека/, находящи се на партерния етаж от административната сграда на Общината, разположена в УПИ I – отреден за „Обществено обслужване”, кв. 38 по плана на с. Горна Малина, видно от Акт за общинска собственост № 1340 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване от 18.10.2010 г., том VI., № 111 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, при начална месечна цена, от която да започне наддаването в размер на 316,80  лв. с ДДС (триста и шестнадесет лева и осемдесет стотинки), определена съобразно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС по следната формула: 220.00 кв. м площ х 1,20 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 264 лв. х 1 коефициент за площ (на обектите с площ над 101 кв. м) х 20 % ДДС = 316,80  лв./месец/.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини