Решение № 144 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 39.00-12/1//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във вр. с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и заявление с вх. № 39.00-12 / 22.11.2018 г. от ЗКПУ „Съгласие” с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма негласуват , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 144

 

1. Дава съгласие за предоставяне на ПИ № 009001, с площ от 70,316 дка., м. „Сивляка”, с начин на трайно ползване „нива” за който е съставен акт за общинска собственост № 1719/26.03.2013г., ПИ № 012001, с площ от 72,047 дка., м. „Къра”, с начин на трайно ползване „нива” за който е съставен акт за общинска собственост № 1720/26.03.2013г.,  ПИ № 012038, с площ от 35,997 дка., м. „Къра”, с начин на трайно ползване „нива” за който е съставен акт за общинска собственост № 1721/26.03.2013г.,   в землището на село Гайтанево, община Горна Малина за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г., на цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището на село Гайтанево,община Горна Малина, а именно 17 лв. за декар.

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия по предоставяне на горепосочените имоти на ползвателя .

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

не гласува

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не гласува

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е върнато за ново разглеждане със заповед №ВР-1 от 02.01.2019 г.

на Областна администрация на Софийска област

 

Връща

Новини