Решение № 143 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 26.00-143/3//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка с чл. 193 от Закона за устройство на територията с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 143

 

  1. 1.      Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за уредяване право на прокарванев размер на 1430,00 лв. с ДДС през имоти общинска собственост: ПИ № 00549.36.86 (предходен № 000025), ПИ № 00549.36.84 (предходен № 000078), ПИ № 00549.38.88 (предходен № 000088), ПИ № 00549.35.97 (предходен № 000097), ПИ № 00549.36.98 (предходен № 000098), ПИ № 00549.20.100 (предходен № 000100), ПИ № 00549.17.400 (предходен № 000400), ПИ № 00549.36.122 (предходен № 020022), ПИ № 00549.20.24 (предходен № 020024);
  2. 2.      Упълномощява кмета на община Горна Малина да извърши всички последващи действия за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини