Решение № 142 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.Н-83/1//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 134, ал. 2, т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 142

 

  1. 1.    Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия застроителен, регулационен и кадастрален  план на с. Негушево, община Горна Малина, като се увеличи широчината на улица с о.т.1 - о.т 7, в частта засягаща УПИ XVIII-129, кв. 2 по съществуваща имотната граница на ПИ № 129;
  2. 2.    Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове по устройство на територията и при осигуряване достъп от улица до всички урегулирани поземлени имоти;
  3. 3.    Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде одобрен, само при съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини