Решение № 141 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.Я-16/1//2018 г г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 141

 

  1. 1.      Разрешава изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на част от кв. 6 по плана на с. Горна Малина, община Горна Малина, с обхват: УПИ VI-136036 (ПИ № 16314.136.63) и ПИ №16314.136.64 - създаване на план за регулация и застрояване, и изменение на уличната регулация с обхват: улица с о.т. 92 - о.т. 93 и УПИ "За озеленяване";
  2. 2.      С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;

Изработването и съгласуването на ПУП-ИПРЗ следва да бъде възложено от Фиданка Атанасова Атанасова, Нела Димитрова Нейкова, Яна Маринова Маркова-Димова и „Медовинка“ ЕООД, изцяло за тяхна сметка при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини