Решение № 138 по протокол № 8 от 12.10.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8 от 12.10.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение 61.00-79/2018 г . от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.44 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ; чл.124 от ЗПФ и във връзка с чл. 52 и 87 от ЗДБРБ за 2018 г,  във вр. с чл. 36в, ал. 3  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане , с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1-отсъстващ, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №138

 

  1. 1.      Да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи  в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа по населените места на общината в размер на 116 625.00 лв. от обект „„Рехабилитация на улици във всички населени места в общината” .
  2. 2.      Трансформираната целева субсидия да бъде използвана за финансиране на текущ ремонт на обект „Рехабилитация на улици във всички населени места в общината” в размер на 116 625.00лв.
  3. 3.      Дава съгласие Кмета на общината да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средствата.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини