Решение № 137 по протокол № 8 от 12.10.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8 от 12.10.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.И-129/1//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл.9, т.4 и чл.34, ал.1  от Закона за общинската собственост с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 отсъстващ, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 137

 

1.Общински съвет Горна Малина дава съгласие община Горна Малина да придобие безвъзмездно чрез дарение в собственост недвижим имот с площ от 188,00 кв.м., представляващ част от УПИ IX-150, кв.4 по плана на с.Осойца, община Горна Малина , собственост на Иван Димитров Чуков, за който е предвидено отреждане за задънена улица с о.т.40в /проектна/, при съседи на имота: УПИ IX-150 /проектен/ и УПИ ХVII-150 /проектен/, УПИ XIII-152, УПИ X-153 и улица в кв.4 по регулационният и застроителен план на с.Осойца , община Горна Малина ;

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши необходимите последващи действия;

3.Определя срок за изпълнение до 31.01.2019 г.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

                                                                                  Решението е влязло в законна сила на 08.11.2018 г.

Подпис:

Връща

Новини