Решение № 136 по протокол № 8 от 12.10.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8 от 12.10.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.Н-10/1//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 отсъстващ,1- негласува Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 136

 

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 20 862,00 лв. с ДДС за УПИ II-244  , в кв. 4 с площ от  775 кв.м., по действащият регулационен план на с. Априлово , одобрен със заповед №О-692 от 07.08.1968 г., актуван с АОС №3370 от 30.08.2018 г. за частна общинска собственост .
  2. 2.      Упълномощава кмета на Община Горна Малина за извърши процедура за продажба без търг или конкурс на съсобственика на УПИ II-244- Николай Атанасов Стоилов.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не гласува

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

                                                                                  Решението е влязло в  законна сила на 08.11.2018 г.

Подпис:

Връща

Новини