Решение № 113 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 24.00-83/1//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12 и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 , чл.14 и чл.17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2-ма - отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 113

 

1.Създава се ново Приложение № 1а „Описание на общински имоти, предоставени безвъзмездно за управление/чл. 12 от Закона за общинската собственост/” към Раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2018 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост” в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. на община Горна Малина

2. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. на община Горна Малина, като в раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2018 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от  Закона за общинската собственост” към Приложение № 1а „Описание на общински имоти, предоставени безвъзмездно за управление/чл. 12 от Закона за общинската собственост/”, в частта си за с. Горна Малина бъде включена масивна сграда с площ от 130 кв.м., находяща се в УПИ XI, кв. 19, видно от Акт за общинска собственост № 18 от 20.03.1998 г.

3. Предоставя за безвъзмездно ползване на Общинска служба „Земеделие”- гр. Елин Пелин, офис Горна Малина, следния имот - частна общинска собственост: масивна сграда с площ от 130 кв.м., находяща се в  УПИ XI, кв. 19, видно от Акт за общинска собственост № 18 от 20.03.1998 г., за срок от 5 год.

4. Възлага на кмета да сключи договор за ползване на имота.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е върнато като незаконосъобразно

от областна администрация Софийска област със заповед №ВР-28/15.10.2018 г.

Връща

Новини