Решение № 134 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

                                                                                             

След направеното предложение № 61.00-65/2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и проведено гласуване и чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3  от  ЗМСМА и съгласно  чл. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3  от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Чл. 11. (1) Изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат: 1. в защитените училища, определени от Министерския съвет; 2. в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10; 3. в общообразователни, професионални и спортни училища при формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа; 4. в специални училища, когато броят на учениците в самостоятелна или слята от два класа паралелка е по-малко от норматива за минимален брой съгласно приложението. (2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3 - 6, с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  4-ма - отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №134

 

  1. Допуска сформиране на самостоятелни маломерни паралелки под минималния норматив през учебната 2018/2019 година в:

Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово

-          I клас – 11 ученици (по норматив минимум 16 ученици);               

-          II клас – 11 ученици (по норматив минимум 16 ученици);  

-          III клас – 9 ученици (по норматив минимум 16 ученици);  

-          IV клас – 10 ученици (по норматив минимум 16 ученици);         

-          V клас – 15 ученици (по норматив минимум 18 ученици);

-          VI клас – 16 ученици (по норматив минимум 18 ученици);

-          VII клас – 16 ученици (по норматив минимум 18 ученици);

-          VІІІ клас – 12 ученици (по Държавен план-прием  - 26 ученици, съгласно Заповед № РД10-172/29.03.2018 г. на Началника на РУО София-регион),   професия „Хранително-вкусова промишленост”, код 541050, специалност  „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, код 5410501. Професията е защитена за учебната 2018/2019 с ПМС № 111/25.06.2018 г.

ОУ „Отец Паисий”,  с. Долно Камарци (средищно и защитено училище - по норматив минимум 10 ученици:

-          VII клас –  4 ученици                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина - (средищно училище):

-          XI клас – 13 ученици в паралелка по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” (по норматив минимум 18 ученици);

-          XII клас –  10 ученици непрофилирано обучение (по норматив минимум 18 ученици).

 

  1. Разрешава сформиране на смесени маломерни групи и паралелки в:

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина (средищна и защитена):

-          Филиал Долно Камарци – 9 деца (по норматив минимум 12 деца);

ОУ „Отец Паисий”,  с. Долно Камарци (средищно и защитено училище  (по норматив минимум 10 ученици):

-          I - IV клас – 6 ученици;

-          II- III  клас – 5 ученици;

-          V - VI клас – 6 ученици.

 

  1. Разрешава сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив максимум:

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина:

-          Детска ясла – 27 деца (по норматив максимум 18 деца);

-          Втора група– 31 деца (по норматив максимум 22 деца);

-          Подготвителна задължителна  предучилищна група 6 годишни деца – 29 деца (по норматив максимум 22 деца).

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.10.2018 г.

                                                                                                                                 подпис:

 

Връща

Новини