Решение № 129 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-67/2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 3 от ППЗСП,  във вр. с чл. 36в, ал. 3  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане , с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2-ма - отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 129

 

      1. Дава съгласието си за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 места, делегирана от държавата дейност, в помощна сграда към зала „Арена Горна Малина” на адрес с. Горна Малина, ул. 26, № 13,  считано от 01.11.2018 г., което е в съответствие с Годишния план за развитие на социалните услуги в община Горна Малина.

     2. Възлага на Кмета на Община Горна Малина да изпрати Решението на ОбС Горна Малина до Директора на ДСП – Елин Пелин за изразяване на становище и изпращане на необходимите документи съгласно ППЗСП до директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане”  София-област за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 23.10.2018 г.

                                                                                                                                 подпис:

Връща

Новини