Решение № 124 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-47/1//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма - отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 124

 

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 22 400 лв без ДДС за УПИ XV – 87  в кв. 8, с площ от 580 кв. м. по действащия регулационен план на с. Чеканчево, одобрен със Заповед № АБ 473 от 04.10.1982 г.., актуван с АОС № 3 360 от 08.05.2018 г., вписан в книгите за вписване от 28.05.2018 г., том. IV, дело №, при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез явен търг и да сключи договор със спечелилия търга.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

                                                                                                                      Решението е влязло

                                                                                                                      в законна сила на

                                                                                                                      23.10.2018 г.

                                                                                                                                 подпис:

Връща

Новини