Решение № 119 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-66/2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във вр. с Параграф  33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите(обн. – ДВ, бр 55 от 2018 г.), с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2-ма - отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 119

 

  1. 1.       Общински съвет Горна Малина дава съгласие Община Горна Малина да прехвърли на Държавата безвъзмездно имот – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „язовир”, а именно язовир „Долно Камарци” – поземлен имот № 000348, с площ от 55 112 дка, находящ се в землището на с. Долно Камарци, местност „Язовира”, видно от Акт за общинска собственост №425 от 22.06.2001 г., вписан в книгите за вписване при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин от 28.07.2006 г., том. VII, № 199
  2. 2.      Възлага на Кмета на Община Горна Малина да подаде мотивирано предложение до Министерството на икономиката за промяна на собствеността на посочения язовир

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

                                                                                                                      Решението е влязло

                                                                                                                      в законна сила на

                                                                                                                      23.10.2018 г.

                                                                                                                                 подпис:

Връща

Новини