Решение № 115 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-69/2018 г . от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2-ма - отсъстват, 1- негласува Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 115

 

  1. 1.      Да се допълни програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. на община Горна Малина, като в раздел Б „Списък на имотите общинска собственост , за които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки“  към Приложение № 5 „Описание на общинските имоти, които общината има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2018 г.” в частта си за с. Априлово бъде включен УПИ II-244  , кв. 4 с площ от  775 кв.м., по действащият регулационен план на селото, одобрен сас заповед №О-692 от 07.08.1968 г., актуван с АОС №3370 от 30.08.2018 г.без построените в него сгради.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

негласува

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

                                                                                                                      Решението е влязло

                                                                                                                      в законна сила на

                                                                                                                      23.10.2018 г.

                                                                                                                                 подпис:

Връща

Новини