Решение № 111 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх№.61.00-57/05.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина и становище  на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, и проведеното гласуване и на основание основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 1 и чл. 2, и във връзка с чл. 5 от ПМС № 121/23.06.2017 г. заприемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1-отсъстващ , Общински съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №111

 

Общински съвет Горна Малина дава съгласие Кметът на Община Горна Малина да направи мотивирано предложение в МОН за включване в списъка на Защитените детски градини и на защитените училища през учебната 2018/2019 г. на следните общински учебни институции:

  1. 1.      Детска градина "Вяра, Надежда, Любов", код по АДМИН 2303343, адрес: с. Горна Малина п.к. 2131, ул. „Двадесет и четвърта”, № 7, Община Горна Малина, София област;
  2. 2.      Основно училище „Отец Паисий“, код по АДМИН 2309385, с адрес:  с. Долно Камарци п.к. 2137, ул. „Трета”, № 27, общ. Горна Малина, Софийска област.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

Връща

Новини