Решение № 107 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 61.00-58/25.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.., че бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване  и във връзка с представени удостоверения за настоящ адрес  и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2- ма- отсъстващи, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №107

 

Общински съвет Горна Малина дава съгласие да бъде допълнен  списъка  на длъжностните лица , имащи право на транспортни разходи , приет с Решение № 169 от 21.12.2017 , изм.с Решение  №71 от 31.05.2018 г, както следва:

„Общинска администрация“

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

 

Връща

Новини